สำหรับบุคลากรโรงเรียน ครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คลิกที่นี้เพื่อขอรหัสเข้าใช้งาน 

เว็บไซต์บริการ  http://www.eduwh.moe.go.th/