รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนา ว.21 ขอทำวิทยะฐานะได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรบัตรประกอบการพัฒนาตนเอง


หากคุณครูจะนับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บ ก.ค.ศ. https://logbook-teacher.otepc.go.th/) ให้ตรวจสอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ==> คลิกที่นี่

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้ ซึ่งบางหลักสูตร สามารถนับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง

- อบรมออนไลน์ 45 หลักสูตร (ครูดุลยวิทย์) > คลิก 
- 21 Teaching Fight Covid-19 (เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19) > คลิก
- Course Curriculum "Innovation Education" Application เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน (บันทึกการสอนสดในห้องเรียน) > คลิก
- แนะนำการใช้โปรแกรม Zoom (How to use Zoom in conducting an online classroom/meeting) > คลิก
- หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องใน วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร > คลิก
- หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. > คลิก *
- หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน > คลิก
- หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. > คลิก
- หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น > คลิก
- อบรมครูออนไลน์ สสวท. > คลิก
- เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก (ดำเนินการแล้ว)
- สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ Thailand Digital Government Academy > คลิก
- หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก *
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ > คลิก *
- หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development) > คลิก
- หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย) > คลิก
- เทคนิคการเป็นวิทยากร > คลิก
- การอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. > คลิก 
โครงการ Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดวิชาเรียนหลากหลายวิชาเรียนออนไลน์ฟรี รับประกาศนียบัตร
        ลงทะเบียนเรียน > คลิก
        คู่มือการเข้าเรียนในระบบ > คลิก


- ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 กศน.อุบลราชธานี > คลิก *
- การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) > คลิก
- การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) > คลิก
- การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) > คลิก
- การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving) > คลิก
- Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) > คลิก
- การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course) > คลิก
- เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ > คลิก
- การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX > คลิก
- เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era) > คลิก
- การออกแบบ Infographic|Infographic Design > คลิก
- เรียนออนไลน์สายสังคม 5 วิชา (ม.มหิดล) > คลิก
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) > คลิก
- แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร > คลิก
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล (สำนักงาน ก.พ.) > คลิก 
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) > คลิก 
- อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐาน Google Applications (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) > คลิก  
- คู่มือกาารใช้ Google Apps > คลิก  
- อบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สพม.33) > คลิก
- คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา > คลิก
- อบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ > คลิก  
- เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (2558) > คลิก 
- อบรมออนไลน์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research > คลิก 
- แบบทดสอบวัดความรู้ ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนสารคามพิทยาคม) > คลิก 
- DifferSheet เครื่องมือส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิด เขียน อ่าน และ Soft Skills > คลิก


หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สังกัด สพฐ. 
    - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 เม.ย. 2560) > คลิก 
    - ครั้งที่ 1/2561 รอบที่1 > คลิก  /  รอบที่2 > คลิก  /  รอบที่3 > คลิก  /  รอบที่4 > คลิก
    - ครั้งที่ 1/2562 > คลิก 
    - 3 ม.ค. 2562 จำนวน 44 หลักสูตร > คลิก
    - 15 ส.ค. 2562 จำนวน 2725 หลักสูตร > คลิก  
    - ครั้งที่ 1/2563 > คลิก

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลจาก :: www.kruwandee.com
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2