ข้อกำหนด และ เงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ในนาม Allsolutions One และกลุ่มธุรกิจในเครือ ASP Group  (จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องจากผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับผู้ให้บริการไว้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การนัดหมาย การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งทางผู้ให้บริการตระหนักถึงการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทางผู้ให้บริการ ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้าเพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการ ในกรณีที่มีการใช้บริการของทางผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการ

 1. การรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ความยินยอมของลูกค้าในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในทางที่เป็นธรรมและตามกฎหมาย
 2. การให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นและจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการ สูญเสียหรือทำลาย แต่งเติมแก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล
 3. ทางผู้ให้บริการจะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจบรรทัดฐานและปฏิบัติตาม
 4. ทางผู้ให้บริการจะมุ่งมั่นที่จะป้องกันของการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้และงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้นให้กับภายนอก
 5. เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้ให้บริการจะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา
 6. ทางผู้ให้บริการจะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม, จะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ ผู้ให้บริการ ระบุเป็นอย่างอื่น จะมีผลเมื่อผู้ให้บริการโพสต์บนเว็บไซต์ ทางผู้ให้บริการ มุ่งมั่นที่จะรักษาการจัดการที่เหมาะสมและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้บริการเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือ  

1. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์นี้ และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือผู้ให้บริการ โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม หรือ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google ,Line เป็นต้น ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแล้วทุกประการ 

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการจัดเก็บประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการฯ ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอโครงการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ หรือ กรณีการมีการจองออนไลน์ (Online Booking)ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
 2. เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ให้บริการ
 3. ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของผู้ให้บริการ เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ผู้ให้บริการ
 4. ผู้ให้บริการจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
 5. นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยังบริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือผู้ให้บริการในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
 6. บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 7. ผู้ให้บริการ หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของเรา

 

3. คำนิยาม

คำนิยามต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่ม ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ ตามให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 และนอกเหนือจากนั้น ได้แก่   คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธ คุ้กกี้

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ให้บริการได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเข้าชมเว็บไซต์ www.panna.co.th และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือผู้ให้บริการ โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ ทั้ง offline และ online ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยุู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ( ZIP Code ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีสมัคร (Sign Up ) เพื่อสมัครสมาชิก หรืือ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex), อายุ (Gender), สัญชาติ (nationality), วันเกิด (Date of Birth) ,สถานภาพสมรส (Marital status) ,อาชีพ (Career) ,สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests) เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว , ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ,ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ ,หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น  ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์โดยผู้ให้บริการมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น  หมายเลขไอพี (IP address)  ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชม   เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของผู้ให้บริการข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมายการให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้ให้บริการ เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งผู้ให้บริการจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

4.2 ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ให้บริการ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่นผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ เช่น หนังสือเอกสาร หรือ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา ตามสถานการณ์ หรือผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, WeChat, Google ,Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น

 

4.4 ความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคล ซึ่งกฎหมายจำกัดเรืื่องความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าที่มีความจำกัดเรืื่องความสามารถของบุคคล โปรดอย่าใช้บริการของผู้ให้บริการ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่ผู้ให้บริการ

หากท่านเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัด เช่น ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้ 

หากท่านเป็นผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ให้บริการได้ สามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และสามารถตรวจสอบว่าผู้ให้บริการกำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

5.2 สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

5.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.4 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

5.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ได้ หากคุณรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ

5.6 สิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
เจ้าของสิทธิมีสิทธิถอนความยินยอมที่ซึ่งผู้ให้บริการได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

หมายเหตุ : สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางผู้ให้บริการโดยตรง โดยผู้ให้บริการจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับคำขอดังกล่าว 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล พร้อมนโยบาย และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ให้บริการ หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด 

7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือ จนกว่าจะได้รับการติตต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป    

9. การติดต่อผู้ให้บริการ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางผู้ให้บริการ

หากมีความประสงค์ ให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่่านในระบบ  โปรดกรอกแบบฟอร์มได้ที่( คลิก )

เงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้ให้บริการ  ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสุมณฑาศึกษา    เลขที่ 2 ม.2 ถนนสุมณฑา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240   หมายเลขโทรศัพท์ +66 (75)489 237
E-mail address : info​@​sumontarsuksa.ac.th   ( ติดต่อได้ตามวันและเวลาราชการ )

Allsolutins One อาคารแปดเหลี่ยม เลขที่ 2 ม.2 ถนนสุุมณฑา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  หมายเลขโทรศัพท์ +66 75 846073  E-mail : sianaoon​@​gmail.com ( ติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ )