แจ้ง ครูและบุคลากร ตลอดถึงผู้ใช้งานในเครือข่ายภายในโรงเรียน

      พบมีการโจมตีจากภายนอก โดยการนำอุปกรณ์หรือสื่อบันทึก มาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือทำการเชื่อมต่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยทั้งนี้พบว่าเป็นไวรัส ประเภท โทรจัน ชื่ิอ HTML/ScrInject.B  กข้อมูซึ่งอาจปนเปื้อน OS ของคุณผ่านอีเมล์สแปมบาง ดาวน์โหลดเท็จ หรือโฆษณาที่ติดเชื้อ ถ้าไม่มีเครื่องมือป้องกันมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ อาจไม่รู้ว่า โทรจันได้ป้อนพีซีของเป็นมันทำงานเงียบ ๆ โทรจันเปิดลับ ๆ ที่เครื่อง ซึ่งอาจอาจทำให้โปรแกรมที่เป็นอันตรายพิเศษการติดตั้ง โทรจันอาจจะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายพิเศษ เข้าถึงหน้า และรับข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะถูกส่งไปอาชญากร การสังเกต ระบุการปนเปื้อน ซึ่งรวมถึงอินเตอร์เน็ตช้า กระบวนการแปลกในตัวจัดการงานและกิจกรรมคอมพิวเตอร์ซบเซาทั่วไปเพียง พบการปนเปื้อน ถ้าพบโทรจันในคอมพิวเตอร์ของท่านให้แน่ใจว่า คุณยกเลิกการโทรจัน Html/scrinject.b ด้วยการอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสของท่าน ด้วยการสแกนค้นหาและกำจัดไวรัสดังกล่าว (ถ้ามี)

       กรณีที่ท่านนำอุปกรณ์จากภายนอก ประเภทอุปกรณ์ที่มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ส่วนตัวมาใช้บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โปรดนำอุปกรณ์ ดังกล่าวนำมาลงทะเบียน และตรวจสอบไวรัสดังกล่าวที่ฝ่ายปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีการตรวจสอบพบการแพร่กระจาย จากอุปกรณ์หรือพบการโจมตีระบบเครือข่ายภายใน หรือนำอุปกรณ์ที่มิได้ลงทะเเบียนขอใช้งานเครือข่ายภายในโรงเรียน  ทางฝ่ายปฏิบัติการฯจะทำการล็อคบัญชีผู้ใช้งาน พร้อมทำลายรหัสผ่าน ตลอดถึงตรวจยึดอุปกรณ์ดังกล่าว ตามนโยบายความปลอดภัยของด้านข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2562 และพระราชบัญติว่าด้วยข้อมูลข่าวาารและความลับของราชการ พ.ศ.2548

      จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

 

       3 ก.ค. 2563 

      ผู้ดูแลระบบเครือข่าย