PROJECT / โครงการ  จัดทำศูนย์ควบคุมอุปกรณ์อัฉริยะ

                    Intelligent Control System Center

ที่มาของปัญหา  :  สถานศึกษาเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งนับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  จากแผนพัฒนาทรัพยากรและระบบพื้นฐานของโรงเรียน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า ในอาคาร 1 อนุบาล เนื่องจากเสื่อมสภาพไปแล้วบ้างส่วน และได้ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากรณีมีไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร และจากการสำรวจกระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้งานและการต่อพ่วงของอุปกรณ์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรพื้นฐานทั้งระบบ  ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้พัฒนาระบบสาธาณูปโภค พื้นฐานดั้งนี้

1.ระบบไฟฟ้ากำลัง

-ปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพ บริเวณชั้นล่าง อาคารอนุบาล 

-ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง บริเวณชั้งล่าง อาคารอนุบาล และบรฺฺิเวณโรงอาหาร ( อนุบาล )

-ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร อาคารอนุบาล

-ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณฺแสงสว่าง อาคารประถม ทั้ง 6 ห้องเรียน

-ดำเนินการติดตั้งคอนซูเมอร์เพื่อ แยกการจ่ายไฟฟ้าตามผังอาคารแต่ละจุด เพื่อง่ายต่อการควบคุม และตรวจซ่อมบำรุง

-ดำเนินการติดตั้งระบบส่งไฟฟ้า ไปยังห้องปฏิบัติการ ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศโรงเรียน

-ดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจริยะ เพื่อการจัดการ ระยะแรก ดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ไทม์เมอร์ แบบมีโมดูวงจรควบคุม เช่น ป้ายอักษรวิ่งไฟฟ้า  ระบบเครื่องเสียงปประชาสัมพันธฺ ระบบสกูลไทม์  ระบบควบคุมไฟฟ้า ห้อง

  คอมพิวเตอร์  ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง ห้องแปดเหลี่ยม 

 

2.ระบบปั้มน้ำและระบบจ่ายน้ำ

-ปรับเปลี่ยนวงจรการจ่ายไฟฟ้า ไปยังเครื่องปั้มน้ำ โดยผ่านอุปกรณ์ดีเลย์และเซนเซอร์ควบคุมความร้อน เพื่อแก้ปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องของเตรื่องปั้มน้ำในกรณี ท่อส่งน้ำแตกชำรุด หรือมีการเปิดน้ำทิ้งไว้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ

ให้ปั้มน้ำเกิดความร้อนสูงจนเผาไหม้และชำรุดเสมอ อีกทั่งยังสูญเสียทรัยากรไฟฟ้าและน้ำอย่างเปล่าประโยชน์      ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและลดปัญหาอุปกรณ์เผาไหม้

หรือชำรุดได้เป็นอย่างดี

 

3.ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

-ปรับเปลี่ยนวงจรโทรศัพท์  จากอนาล็อคเป็นดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยี Voice over ip เพิ่อรองรับ IPABX และ VR ในอนาคต

-ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

-ติดตั้งระบบ Zello เพื่อเชื่อมต่อ ระบบโทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสาร เข้าด้วยกัน

 

4.ติดตั้งระบบพลังงานทดแทน

-ติดตั้งแผงโซ่ลาเซล บนหลังคาอาคารอนุบาลจำนวน 1 แผง  80 Watts พร้อมอินเวอเตอร์ สามารถผลิตกำลังไฟ DC 12 / 24 /48 และแปลงเป็น ไฟฟ้า AC 110 - 220 V  เพื่อจ่ายไฟฟ้าทดแทนให้กับอุปกรณ์ เราเตอร์ สวิสชิ่ง และ 

 แอคเซสพอยต๋ ในการให้บริการ อินเตอร์เน็ตไวไฟ  

 

     ทั้งนี้ด้วยที่กล่าวข้างต้น จึงพบได้ว่าปริมาณการใช้งานและการเพิ่มขึ้ืนของอุปกรณ์ในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารและการจัดการที่ดีและมีคุณภาพ  สามารถตรวจสอบ สามารถควบคุม และสามารถป้องกันความเสียหายหรือสูญเสียทรัพยากร อีกทั้งความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร   

     ฝ่ายปฎิบัติการฯ จึงได้ออกแบบ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าอัฉริยะ ผ่านโปรแกรม และซอฟแวร์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดการระบบต่างเข้าด้วยกัน ผ่าน ระบบคลาวน์ของโรงเรียน

    ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 60% ในการควบคุมระบบดังนี้

1.ระบบกล้องวงจรปิด

2.ระบบโทรศัพท์ Voice Over IP

3.ระบบให้บริการ Wi-Fi

4.เครื่องพิมพ์ สำนักงาน / ปฏิบัติการ ฯ Samsung ML-371x Series

5.เครื่องพิมพ์ สำนักงาน /ธุระการ Xerox WorkCent 5230


ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบการควบคุมการเปิด-ปิดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการดำรงชีวิตโดยผู้จัดทำได้ออกแบบการจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของหลอดไฟ 3 สถานี  สถานีล่ะ 8 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าการแจ้งสถานะการทำงานตั้งเวลาในการควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านทาง Web Page

ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ นี้มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ ส่วนของ Hardware และส่วนของ Software โดยส่วนของ Hardware จะใช้ ARM9 เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ แบบจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Access Point ผ่านมายัง Wireless  USB ส่วน Software จะใช้ภาษาระดับสูงในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์  โดยตัวโปรแกรมจะเก็บไว้ที่ Server

หลักการทำงานโดยรวมของระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ คือ เมื่อผู้ใช้จะทำการเข้าใช้ระบบ ระบบจะมีส่วนรักษาความปลอดภัยของระบบโดยให้ทำการ Login เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า   ซึ่งการควบคุมการทำงานจะรับข้อมูลจาก ผู้ใช้ระบบควบคุมผ่านหน้าเว็บเพจ  เมื่อรับข้อมูลแล้วระบบจะส่งคำสั่งข้อมูลให้กับ Access Point เพื่อทำการส่งคำสั่งข้อมูลผ่านไปยังตัวรับสัญญาณ  Wireless  USB แล้วก็จะทำการส่งคำสั่งข้อมูลผ่านไปยัง ARM9 เพื่อควบคุมการทำงานของ Relay ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าการแจ้งสถานะการทำงานและกราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบจะส่งข้อมูลกลับมาแสดงผ่านหน้า Web Page