สารบัญ

ClassStart คือ แพลตฟอร์มการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน sumontar.com โดยแพลตฟอร์ม ClassStart เป็นความร่วมมือระหว่างทีมงานทีมผู้พัฒนาจากหลายๆภาคส่วน ภายใต้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ClassStart.org ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาในด้านการจัดการ การเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพและลดปัญหาความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรของระบบ โดยเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จากทุกทีทุกเวลา โดยมีคุณสมบัติเป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (LMS = Learning Management System) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอน ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดวิกฤต การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ในประเทศละลอกใหม่  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสุมณฑาศึกษา และคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดหาแนวทางและวิธีการ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับวิกฤตการแพร่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว  ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ทีมงานผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Classsrart.org ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการะกิจด้านการจัดการทางการศึกษาแก่โรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อแก้วิกฤตในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้(Thailand Learning Management System)  พัฒนาและสนับสนุนโดยชุมชนผู้ใช้  ClassStart.org

 
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเองใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป