ระยะที่ 1 เป็นการใช้เครื่องลงเวลา พร้อมซอฟแวร์บันทึกการเข้าออกของ ครู บุลคลากร เจ้าหน้าที่ ร.ร.

 

 

ระยะที่ 2  เป็นการใช้แอพฟิเคชั่น ลงเวลา โดยผ่าน สมาร์ทโฟน ของ ครู  บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร.ร.