เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ (AIS True CAT และ TOT) ในการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชนและมีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ส่งผลให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ Wi-Fi กับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign-On) การเข้าใช้งาน Wi-Fi ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi โดยผู้ใช้งานลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าใช้งานบริการ Wi-Fi ของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Username และ Password เดียวกัน ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

   คู่มือบริการคลิกที่นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ ดังนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนของโรงเรียน  เมื่ออยู่ในโรงเรียนหรือบริเวณจุดขยายสัญญาณ จะปรากฏหน่้าตา ตามนี้

 

 

 

 

ทำตามคู่มือเลยครับ  

คู่มือการใช้งาน บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi Hotspot

สำหรับภายในเครือข่าย เดียวกันเท่านั้น หรือหากอยูุ่ในบริเวณที่ปรากฏ เครือข่ายไวไฟ ASP@wifi