เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะครู ให้เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นการสร้างผู้เรียนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

รายละเอียดโครงการ  (pdf)
เนื้อหาหลักสูตรอบรม (pdf)

คู่มือการใช้งานระบบ

การสร้างรหัสผ่านใหม่