ดาวน์โหลดคู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟให้โรงเรียน อัคคีภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ครูมีความรู้ต้องปฏิบัติ และควรจัด ให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ทุกคนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง