ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ซึ่งในตัวอย่างจะประกอบไปด้วยบันทึกการดำเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ครบถ้วน

ขอบคุณข้อมูล จาก  www.kruupdate.com