สมศ. วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เผย ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

1. สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

2. สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด

3. คณะผู้ประเมินพิจารณาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Pre-Assessment) เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยกำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ
– Non-visit (ไม่มีการลงพื้นที่)
– Partial-visit (ลงพื้นที่ 1-2 วัน)
– Full-visit (ลงพื้นที่ 3 วัน)

4. คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์และหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทำรายงานผลประเมินด้วยวาจา

5. คณะผู้ประเมินภายนอกจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ทาง
Facebook: www.facebook.com/onesqa
Line: https://lin.ee/nUFV6kS
Website: www.onesqa.or.th
YouTube: www.youtube.com/user/onesqaIT

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ขอบคุณที่มาของเนื้อหา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)