1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม) 

4.แผนการสอนของคุณครู

5. วีดีโอการเรียนการสอน

 

 

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้