เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ

และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ดังนี้ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา  

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

https://www.kroobannok.com/87159