logo

     ตามที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนำไปใช้พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นควรมีการนำเอาสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน
     ๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม

math p1 01
math p1 02
math p1 03
math p1 04

 

          ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๖ เล่ม

math p1 05
math p1 06
math p1 07
math p1 08
math p1 09
math p1 10

มีรายละเอียด ดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๓ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๑ จำนวน หน่วยย่อยที่ ๑.๑ จำนวนนับ ๑ ถึง ๒๐ และ ๐
 • หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ (ไม่เกิน ๒๐)
 • หน่วยที่ ๓  เรขาคณิต

 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๕ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๑ จำนวน หน่วยย่อยที่ ๑.๒ จำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐
 • หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การบวก การลบ (ไม่เกิน ๑๐๐)
 • หน่วยที่ ๔ แบบรูป
 • หน่วยที่ ๕ สถิติ
 • หน่วยที่ ๖ การวัด

     ๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๖ เล่ม

math p2 01
math p2 02
math p2 03
math p2 04
math p2 05
math p2 06

ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มีรายละเอียดดังนี้


ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๕ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๑ จำนวน
 • หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ (ไม่เกิน ๑,๐๐๐)
 • หน่วยที่ ๓ เรขาคณิต
 • หน่วยที่ ๔ แบบรูป
 • หน่วยที่ ๕ เวลา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๓ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร
 • หน่วยที่ ๖ การวัด
 • หน่วยที่ ๗ สถิติ

 

 

      ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      ๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๗ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๙ เล่มดังนี้

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๓ เล่ม

  math p4 01    math p4 02   math p4 03

          ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๖ เล่ม  

math p4 04 math p4 05 math p4 06 math p4 07 math p4 08 math p4 09

 

มีรายละเอียดดังนี้

 ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

 ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๒ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๑ จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
 • หน่วยที่ ๒ การวัด

 

 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๕ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๓ เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
 • หน่วยที่ ๔ ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
 • หน่วยที่ ๕ เรขาคณิตสองมิติ
 • หน่วยที่ ๖ แบบรูป
 • หน่วยที่ ๗ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

     ๕. ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๖ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๘ เล่มดังนี้

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม 

math p5 01
math p5 02
math p5 03
math p5 04

          ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

          มีรายละเอียดดังนี้

 ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๓ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๑ เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
 • หน่วยที่ ๒ ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
 • หน่วยที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๓ เล่ม ดังนี้

 • หน่วยที่ ๔ ร้อยละ
 • หน่วยที่ ๕ เรขาคณิตสองมิติ
 • หน่วยที่ ๖ รูปเรขาคณิตสามมิติ

     ๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน ดังนี้

     ๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม

science p1 01
science p1 01

          โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วัสดุรอบตัว

               ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
               ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
               ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม

science p1 03
science p1 04

          โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียงรอบตัว
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ท้องฟ้าและดาว
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ วิทยาการคำนวณ

     ๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมด ๖ เล่ม แบ่งเป็น

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม

math p5 01
math p5 02
math p5 03
math p5 04

 

 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๕ หน่วย ได้แก่ 

 
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แสง

 

 

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การใช้งานซอฟต์แวร์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การแก้ปัญหา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเขียนโปรแกรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การตรวจหาข้อผิดพลาด

 

          ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม  (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม

          ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)  ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ดิน
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัตถุและสมบัติของวัสดุ

     ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     ๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม

science p4 01
science p4 02

          โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจำแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่าง ๆ ของพืช
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แรง
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสง

          ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม

science p4 03
science p4 04

          โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วัสดุและสสาร
               - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
               - หน่วยการเรียนรุ้ที่ ๗ วิทยาการคำนวณ

     ๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีทั้งหมด ๘ เล่ม

          ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม

science p5 01
science p5 02
science p5 03
science p5 04

 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย
๓ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ)ประกอบด้วย
๗ หน่วย ได้แก่

 
 •  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 •  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 •  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจำวัน

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การค้นหาข้อมูล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การแก้ปัญหา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การรวบรวมข้อมูล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสร้างทางเลือก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การนำเสนอข้อมูล

 

          ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม  (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่
          ๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
          ๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย ๔ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๑ หน่วย ได้แก่

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เสียง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แรง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนโปรแกรม

 

 

     ๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓