แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ทุกท่าน

ตามที่ทางฝ่ายอำนวยการ ได้มีคำสั่ง ปรับเปลี่ยนเวลาการทำกิจกรรมต่างๆประจำวัน ดังตารางด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษจิกายน พ.ศ.2562

ฝ่ายอำนวยการ

ตารางเวลา กิจกรรมประจำวัน
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
07.00 น. เปิดระบบ SchoolTime โปรดเทียบเวลา
07.50 น.