พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาพ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562
   
พ.ร.บ.กฎระเบียบ ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาการศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

พ.ร.บ.กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562