รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาไทย ชั่วโมง
การเรียนรู้
Link สมัครเรียน (Short URL) หมายเหตุ
AAT001 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา 6 https://cutt.ly/AAT001  
AAT002 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย 6 https://cutt.ly/AAT002  
AAT003 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/AAT003  
AAT004 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา 6 https://cutt.ly/AAT004  
BCN001 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 10 https://cutt.ly/BCN001  
BRU001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 24 https://cutt.ly/BRU001  
BU001 รู้ทันภัยไซเบอร์ 6 https://cutt.ly/BU001  
CMU001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม 10 https://cutt.ly/CMU001 ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU002 กล้วยไม้วิทยา 10 https://cutt.ly/CMU002 ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU003 การพยาบาลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/CMU003  
CMU004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 10 https://cutt.ly/CMU004  
CMU005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย 10 https://cutt.ly/CMU005  
CMU006 การเป็นพลเมือง 10 https://cutt.ly/CMU006  
CMU007 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 10 https://cutt.ly/CMU007  
CMU008 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 10 https://cutt.ly/CMU008  
CMU009 การรู้สารสนเทศ 10 https://cutt.ly/CMU009  
CMU010 การรู้เท่าทันสื่อ 10 https://cutt.ly/CMU010  
CMU011 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 https://cutt.ly/CMU011  
CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/CMU012  
CMU013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ 10 https://cutt.ly/CMU013  
CMU014 อาหารล้านนา 10 https://cutt.ly/CMU014  
CMU015 อาหารนานาชาติ 10 https://cutt.ly/CMU015  
CMU016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU016 ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU017 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 10 https://cutt.ly/CMU017  
CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 https://cutt.ly/CMU018  
CMU019 ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ 10 https://cutt.ly/CMU019 ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU020 ไอทีเพื่อการศึกษา 10 https://cutt.ly/CMU020  
CMU021 การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที 10 https://cutt.ly/CMU021  
CMU022 ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12 https://cutt.ly/CMU022  
CMU023 การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU023  
CMU024 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 12 https://cutt.ly/CMU024  
CMU025 ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) 10 https://cutt.ly/CMU025  
CMU026 โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU026  
CMU027 การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง 10 https://cutt.ly/CMU027  
CMU028 การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 10 https://cutt.ly/CMU028  
CMU029 จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง 10 https://cutt.ly/CMU029  
CMU030 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 10 https://cutt.ly/CMU030  
CMU031 เทคนิคการจัดการความเครียด 10 https://cutt.ly/CMU031-1  
CMU032 คลังข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU032-1  
CMU033 การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU033  
CMU034 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU034  
CPRU001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 24 https://cutt.ly/CPRU001  
CPRU002 ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู 12 https://cutt.ly/CPRU002  
CPRU004 การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 12 https://cutt.ly/CPRU004  
CRRU001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D 10 https://cutt.ly/CRRU001  
CRRU003 การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 10 https://cutt.ly/CRRU003  
CRRU005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP 10 https://cutt.ly/CRRU005  
CRRU006 การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน 10 https://cutt.ly/CRRU006  
CRRU007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CRRU007  
CRRU008 มวยไทยขั้นพื้นฐาน 6 https://cutt.ly/CRRU008  
CRRU009 นาฏมวยไทย 6 https://cutt.ly/CRRU009  
CRRU010 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 6 https://cutt.ly/CRRU010  
CRRU011 ขันโตกล้านนา 6 https://cutt.ly/CRRU011  
CRRU012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 6 https://cutt.ly/CRRU012  
CRRU013 แคลคูลัสพื้นฐาน 8 https://cutt.ly/CRRU013  
CRRU014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ 8 https://cutt.ly/CRRU014  
CRRU015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 6 https://cutt.ly/CRRU015  
CRRU016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน 8 https://cutt.ly/CRRU016  
CRRU017 ภาษาและวัฒนธรรม 6 https://cutt.ly/CRRU017  
CU001 วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา 10 https://cutt.ly/CU001  
CU002 นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน 10 https://cutt.ly/CU002  
CU003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 10 https://cutt.ly/CU003  
CU004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก 10 https://cutt.ly/CU004  
CU005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS 10 https://cutt.ly/CU005  
CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ 10 https://cutt.ly/CU006  
CU008 การวางแผนกลยุทธ์ 6 https://cutt.ly/CU008  
CU009 การคิดสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/CU009  
CU010 การสอนงาน 6 https://cutt.ly/CU010  
CU011 การให้คำปรึกษาในงาน 6 https://cutt.ly/CU011  
CU012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/CU012  
CU013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 6 https://cutt.ly/CU013  
CU014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6 https://cutt.ly/CU014  
CU015 องค์การแห่งการเรียนรู้ 6 https://cutt.ly/CU015  
CU016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ 6 https://cutt.ly/CU016  
CU017 การบริการที่เป็นเลิศ 6 https://cutt.ly/CU017  
CU018 การออกแบบสาร 3 https://cutt.ly/CU018  
CU019 การจัดการความรู้ 3 https://cutt.ly/CU019  
CU020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ 3 https://cutt.ly/CU020  
CU021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 3 https://cutt.ly/CU021  
CU022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3 https://cutt.ly/CU022  
CU023 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 30 https://cutt.ly/CU023  
DDC001 การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG 36 https://cutt.ly/DDC001  
DEPA001 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน 2 https://cutt.ly/DEPA001  
DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล 2 https://cutt.ly/DEPA002  
DEPA003 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก 2 https://cutt.ly/DEPA003  
DEPA004 เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร 2 https://cutt.ly/DEPA004  
DEPA005 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ 2 https://cutt.ly/DEPA005  
DPU001 อุตสาหกรรมการบิน 10 https://cutt.ly/DPU001  
DPU002 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 10 https://cutt.ly/DPU002  
DRU001 การแสดงและกำกับการแสดง 5 https://cutt.ly/DRU001  
EAU001 อาเซียนศึกษา 10 https://cutt.ly/EAU001  
HU001 เศรษฐกิจพอเพียง 5 https://cutt.ly/HU001  
HU002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู 5 https://cutt.ly/HU002  
HU003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 5 https://cutt.ly/HU003  
HU004 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 5 https://cutt.ly/HU004  
HU005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 5 https://cutt.ly/HU005  
HU006 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5 https://cutt.ly/HU006  
HU007 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ 5 https://cutt.ly/HU007  
HU008 พื้นฐาน Internet of Things (IoTs) 8 https://cutt.ly/HU008  
KMITL001 การถ่ายภาพเบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL001  
KMITL002 สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ 6 https://cutt.ly/KMITL002  
KMITL003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ 6 https://cutt.ly/KMITL003  
KMITL004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 6 https://cutt.ly/KMITL004  
KMITL005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 6 https://cutt.ly/KMITL005  
KMITL006 การปลูกพืชเบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL006  
KMITL007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL007  
KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล 6 https://cutt.ly/KMITL008  
KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/KMITL009  
KMITL010 การผลิตหนังสั้น 6 https://cutt.ly/KMITL010  
KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน 6 https://cutt.ly/KMITL011  
KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน 6 https://cutt.ly/KMITL012  
KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม 6 https://cutt.ly/KMITL013  
KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 https://cutt.ly/KMITL014  
KMUTNB001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 10 https://cutt.ly/KMUTNB001 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
KMUTNB002 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน 8 https://cutt.ly/KMUTNB002  
KMUTT001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 16 https://cutt.ly/KMUTT001  
KMUTT002 การออกแบบวงจรลำดับ 16 https://cutt.ly/KMUTT002  
KMUTT003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง 16 https://cutt.ly/KMUTT003  
KMUTT004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู 16 https://cutt.ly/KMUTT004  
KMUTT005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง 16 https://cutt.ly/KMUTT005  
KMUTT006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา 16 https://cutt.ly/KMUTT006  
KMUTT007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ 16 https://cutt.ly/KMUTT007  
KMUTT008 การผลิตรายการโทรทัศน์ 16 https://cutt.ly/KMUTT008  
KMUTT009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา 16 https://cutt.ly/KMUTT009  
KMUTT010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 6 https://cutt.ly/KMUTT010  
KMUTT011 การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 https://cutt.ly/KMUTT011  
KMUTT012 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 12 https://cutt.ly/KMUTT012  
KMUTT013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 5 https://cutt.ly/KMUTT013  
KMUTT014 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล 5 https://cutt.ly/KMUTT014  
KMUTT015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 https://cutt.ly/KMUTT015  
KMUTT016 รู้รอบด้านการนำเสนอ 5 https://cutt.ly/KMUTT016  
KMUTT017 นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา 5 https://cutt.ly/KMUTT017  
KU001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 45 https://cutt.ly/KU001  
KU004 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 5 https://cutt.ly/KU004  
KUJ001 เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning 5 https://cutt.ly/KUJ001  
MFU001 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 30 https://cutt.ly/MFU001  
MJU001 การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ 10 https://cutt.ly/MJU001  
MU001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ 10 https://cutt.ly/MU001  
MU002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 8 https://cutt.ly/MU002  
MU003 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา 8 https://cutt.ly/MU003  
MU004 การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา 10 https://cutt.ly/MU004  
MU005 การออกแบบวงจรดิจิทัล 8 https://cutt.ly/MU005  
MU006 การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ 10 https://cutt.ly/MU006  
MU007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน 10 https://cutt.ly/MU007  
MU008 ภัยพิบัติใกล้ตัว 8 https://cutt.ly/MU008  
MU010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้ 10 https://cutt.ly/MU010  
MU011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ 7 https://cutt.ly/MU011  
MU012 EMS สายด่วนฉุกเฉิน 10 https://cutt.ly/MU012  
MU013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย 5 https://cutt.ly/MU013  
MU014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/MU014  
MU015 วิทย์เพื่อชีวิต 8 https://cutt.ly/MU015  
MU016 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 12 https://cutt.ly/MU016  
NESDC001 ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ 7 https://cutt.ly/NESDC001  
NRRU001 การรู้สารสนเทศ 24 https://cutt.ly/NRRU001  
NRRU005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 12 https://cutt.ly/NRRU005  
NU001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 25 https://cutt.ly/NU001  
NU002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ 10 https://cutt.ly/NU002  
NU003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน 10 https://cutt.ly/NU003  
NU005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง 5 https://cutt.ly/NU005  
NU007 การบริหารงานภาครัฐ 5 https://cutt.ly/NU007  
NU009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/NU009  
NU011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย 6 https://cutt.ly/NU011  
NU012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ 6 https://cutt.ly/NU012  
NU013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม 6 https://cutt.ly/NU013  
NU014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/NU014  
NU016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 6 https://cutt.ly/NU016  
NU017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 6 https://cutt.ly/NU017  
NU025 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร 5 https://cutt.ly/NU025  
NU026 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร 5 https://cutt.ly/NU026  
NU030 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 10 https://cutt.ly/NU030  
NU031 ระบบการสอนอัจฉริยะ 8 https://cutt.ly/NU031  
NU035 เขียนแบบสถาปัตยกรรม 8 https://cutt.ly/NU035  
NU040 การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น 5 https://cutt.ly/NU040  
NU042 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น 5 https://cutt.ly/NU042  
NU043 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ 10 https://cutt.ly/NU043  
NU047 การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว 10 https://cutt.ly/NU047  
OCSC001 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5 https://cutt.ly/OCSC001  
OCSC002 การสื่อสารและการประสานงาน 5 https://cutt.ly/OCSC002  
OCSC003 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 7 https://cutt.ly/OCSC003  
OCSC004 ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 7 https://cutt.ly/OCSC004  
OCSC005 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC005  
OCSC006 การออกแบบองค์กรดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC006  
OCSC007 การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC007  
OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 6 https://cutt.ly/OCSC008  
OCSC009 การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา 5 https://cutt.ly/OCSC009  
OCSC010 วินัยและจรรยาข้าราชการ 5 https://cutt.ly/OCSC010  
OCSC011 การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ 5 https://cutt.ly/OCSC011  
OCSC012 ระบบราชการไทย 5 https://cutt.ly/OCSC012  
OCSC013 การเป็นข้าราชการ 5 https://cutt.ly/OCSC013  
OCSC014 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 https://cutt.ly/OCSC014  
OCSC015 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 5 https://cutt.ly/OCSC015  
ONDE001 ชุมชนคนเกษตร 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE001 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE002 สาธารณสุขสร้างสุขชุมชน 1 https://cutt.ly/ONDE002 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE003 คนสร้างอาชีพ 1 https://cutt.ly/ONDE003 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE004 ชุมชนเทคโนโลยี 1 https://cutt.ly/ONDE004 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE005 วัฒนธรรมยุค 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE005 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
PIM001 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 10 https://cutt.ly/PIM001  
PIM002 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 6 https://cutt.ly/PIM002  
PIM003 วิจัยทางธุรกิจ 6 https://cutt.ly/PIM003  
PIM004 พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล 10 https://cutt.ly/PIM004  
PIM005 กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/PIM005  
PIM006 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ 10 https://cutt.ly/PIM006  
PIM007 การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง 6 https://cutt.ly/PIM007  
PIM008 การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 6 https://cutt.ly/PIM008  
PIM009 หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 10 https://cutt.ly/PIM009  
PIM010 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 6 https://cutt.ly/PIM010  
PIM011 การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6 https://cutt.ly/PIM011  
PIM012 การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 6 https://cutt.ly/PIM012  
PIM013 เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ 10 https://cutt.ly/PIM013  
PIM014 ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 8 https://cutt.ly/PIM014  
PIM015 การบริหารค่าตอบแทน 6 https://cutt.ly/PIM015  
PIM016 เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ 6 https://cutt.ly/PIM016  
PKRU001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 2013 9 https://cutt.ly/PKRU001  
PKRU002 หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive 6 https://cutt.ly/PKRU002  
PKRU003 หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites 7 https://cutt.ly/PKRU003  
PPC001 สายส่งและสายอากาศ 5 https://cutt.ly/PPC001  
PSRU001 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 15 https://cutt.ly/PSRU001  
PSU002 ศิลปะอิสลาม 20 https://cutt.ly/PSU002  
PSU003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา 5 https://cutt.ly/PSU003  
PSU004 บาติก 1 5 https://cutt.ly/PSU004  
PSU006 สุขภาวะกายและจิต 10 https://cutt.ly/PSU006  
PSU008 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 10 https://cutt.ly/PSU008  
RAJAPARK001 จริยธรรมทางธุรกิจ 10 https://cutt.ly/RAJAPARK001  
RAJAPARK002 การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ 10 https://cutt.ly/RAJAPARK002  
RBAC001 เทคโนโลยีการเงิน 8 https://cutt.ly/RBAC001  
RBAC002 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ 10 https://cutt.ly/RBAC002  
RMUTI001 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 12 https://cutt.ly/RMUTI001  
RMUTK001 การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ 5 https://cutt.ly/RMUTK001  
RMUTL.TAK001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 8 https://cutt.ly/RMUTL_TAK001  
RMUTL.TAK002 บัญชีเบื้องต้น 5 https://cutt.ly/RMUTL_TAK002  
RMUTL.TAK003 การบัญชีบริหาร 10 https://cutt.ly/RMUTL_TAK003  
RMUTR001 การผลิตภาพยนต์ดิจิทัล 5 https://cutt.ly/RMUTR001  
RPU001 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน 6 https://cutt.ly/RPU001  
RSU001 ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) 10 https://cutt.ly/RSU001  
RSU002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน 10 https://cutt.ly/RSU002  
RSU003 การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล 10 https://cutt.ly/RSU003  
RSU004 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 10 https://cutt.ly/RSU004  
SCPHPL001 ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SCPHPL001-1  
SCT001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013 12 https://cutt.ly/SCT001-1  
SCT002 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ 8 https://cutt.ly/SCT002-1  
SCT003 การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน 5 https://cutt.ly/SCT003-1  
SCT004 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 10 https://cutt.ly/SCT004-1  
SDU002 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10 https://cutt.ly/SDU002-1  
SDU004 อาหารอาเซียน 10 https://cutt.ly/SDU004-1 ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
SPU001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SPU001  
SPU002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน 10 https://cutt.ly/SPU002  
SPU003 การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน 10 https://cutt.ly/SPU003  
SPU004 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 https://cutt.ly/SPU004  
SPU005 เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital 10 https://cutt.ly/SPU005  
SPU006 กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร 10 https://cutt.ly/SPU006  
SPU007 สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล 10 https://cutt.ly/SPU007  
SRU001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013 10 https://cutt.ly/SRU001  
SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน 5 https://cutt.ly/SRU002  
SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน 5 https://cutt.ly/SRU003  
SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 6 https://cutt.ly/SRU004  
STC001 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 5 https://cutt.ly/STC001  
STOU.CCDKM001 สตาร์ทอัพอังกฤษ 30 https://cutt.ly/CCDKM001  
STOU.CCDKM002 รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน 20 https://cutt.ly/CCDKM002  
STOU.CCDKM003 สตาร์ทอัพชุมชน 15 https://cutt.ly/CCDKM003  
STOU.CCDKM004 พื้นที่จุดประกาย 15 https://cutt.ly/CCDKM004  
STOU.CCDKM005 ชีวิตทันยุค 15 https://cutt.ly/CCDKM005  
STOU.CCDKM006 ชุมชนไอดอล 20 https://cutt.ly/CCDKM006  
STOU.CCDKM007 ท่องเที่ยวชุมชน 10 https://cutt.ly/CCDKM007  
STOU.CCDKM008 ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย 10 https://cutt.ly/CCDKM008  
STOU.CCDKM009 ศิลปะการปรุงอาหาร 10 https://cutt.ly/CCDKM009  
STOU.CCDKM010 พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน 10 https://cutt.ly/CCDKM010  
STOU.CCDKM011 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 10 https://cutt.ly/CCDKM011  
STOU.CCDKM012 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/CCDKM012  
STOU001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทยต้องรู้ 10 https://cutt.ly/STOU001  
STOU002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 https://cutt.ly/STOU002  
STOU003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ 10 https://cutt.ly/STOU003  
STOU004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน 10 https://cutt.ly/STOU004  
STOU005 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา 10 https://cutt.ly/STOU005  
STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 10 https://cutt.ly/STOU006  
STOU007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ 10 https://cutt.ly/STOU007  
STOU008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398) 10 https://cutt.ly/STOU008  
STOU009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 10 https://cutt.ly/STOU009  
STOU010 การดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม 10 https://cutt.ly/STOU010  
STOU011 การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย 10 https://cutt.ly/STOU011  
STOU012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/STOU012  
STOU013 เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ 30 https://cutt.ly/STOU013  
STOU014 การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/STOU014  
STOU015 สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) 10 https://cutt.ly/STOU015  
STOU016 Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.0 10 https://cutt.ly/STOU016  
STOU017 ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 10 https://cutt.ly/STOU017  
STOU018 สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล 8 https://cutt.ly/STOU018  
STOU019 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 10 https://cutt.ly/STOU019  
STOU021 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 10 https://cutt.ly/STOU021  
SU004 การวิจัยทางการศึกษา 12 https://cutt.ly/SU004  
SU007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 20 https://cutt.ly/SU007  
SU008 พลเมืองดิจิทัล 5 https://cutt.ly/SU008  
SU009 มนุษย์กับศิลปะ 30 https://cutt.ly/SU009  
SUT001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ 24 https://cutt.ly/SUT001  
SUT002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ 12 https://cutt.ly/SUT002  
SUT003 การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า 12 https://cutt.ly/SUT003  
SWU001 การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SWU001  
SWU003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6 https://cutt.ly/SWU003  
SWU006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล 6 https://cutt.ly/SWU006  
SWU011 การออกแบบ Infographic 6 https://cutt.ly/SWU011  
SWU014 วิทยาการข้อมูล 45 https://cutt.ly/SWU014  
TSU001 ทักษิณศึกษา 5 https://cutt.ly/TSU001  
TSU002 ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ 5 https://cutt.ly/TSU002  
TSU003 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ 5 https://cutt.ly/TSU003  
URU001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 45 https://cutt.ly/URU001  
URU002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 https://cutt.ly/URU002  
URU003 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 30 https://cutt.ly/URU003  
WU001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต 15 https://cutt.ly/WU001  
WU002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 15 https://cutt.ly/WU002  
WU003 จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ 5 https://cutt.ly/WU003  
WU004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 5 https://cutt.ly/WU004  
WU005 เตรียมสหกิจศึกษา 15 https://cutt.ly/WU005  
WU006 อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย 6 https://cutt.ly/WU006  
WU014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 10 https://cutt.ly/WU014