Authentication Server & Log Server

Authentication Server & Log Server เป็นระบบที่พิสูจน์การมีตัวตนของผู้ใช้ระบบและเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

ระบบนี้จะเป็นระบบตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ใช้ระบบ ก่อนการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเริ่มจากการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบก็จะเก็บข้อมูลการจราจรของผู้มาใช้งานระบบไว้ เพื่อให้สามารถระบุรายระเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ สถานศึกษา อพาตเมนต์หรือโรงแรมที่มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต ก็ต้องใช้ระบบการพิสูจน์การมีตัวตนของและการจราจรทางอินเตอร์เน็ตไว้ และระบบนี้ยังสามารถบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้และผู้ให้บริการ และอีกทั้งยังเป็นไปตามแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน พ.ศ. 2562 โดยทางฝ่ายปฏิบัติการด้านไอที ได้จัดทำระบบ ออกแบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถ ใช้งานได้เหมาะสม  ต่อการใช้งานและบริการ โดยจัดทำคู่มือการใช้งาน , การติดตั้งระบบ , และแผนผังพื้นที่การให้บริการ

 

- คู่มือติดตั้งระบบ EasyZone Hotspot

- คู่มือติดตั้งระบบ AirLink 2.01A ( พัฒนาร่วมกับทีม AllsolutionsOne )

- คู่มือติดตั้งระบบ เครือข่ายไร้สาย สพป. และ สพม. ( TOT , DGA ,CAT

 

 

หลักการทำงาน

Authentication & Log Server Architecture

เมื่อผู้ใช้งานจะใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องของผู้ใช้บริการจะติดต่อผ่านทาง Authentication Server โดย Authentication Server จะถาม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยชื่อและรหัสผ่านนั้นจะต้องมีอยู่ในระบบอยู่ก่อนแล้ว เมื่อกรอกชื่อและรหัสผ่าน เครื่อง authentication จะนำไปตรวจสอบกับชื่อในระบบ ถ้าตรงกัน ก็จะสามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยผ่านบริการ proxy server ซึ่งจะเป็นตัวเก็บการจราจร